• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ