• ภาษาไทย
    • English

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

แบบฟอร์มฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

Inded-Srivijaya FM 02-01 แผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร
Inded-Srivijaya FM 02-02 แผนการเรียนประจำปี
Inded-Srivijaya FM 02-03 ใบกำหนดอาจารย์ผู้สอน
Inded-Srivijaya FM 02-04 ทำเนียบอาจารย์รายบุคคล
Inded-Srivijaya FM 02-05 ทำเนียบอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
Inded-Srivijaya FM 02-06 แบบฟอร์มอัตรากำลัง
Inded-Srivijaya FM 02-07 ตารางสอนประจำตัวผู้สอน
Inded-Srivijaya FM 02-08 ตารางสอนประจำภาคการศึกษา
Inded-Srivijaya FM 02-09 แบบฟอร์มบัญชีผู้สอนนอกเวลาราชการ
Inded-Srivijaya FM 02-10 ตารางการใช้ห้องเรียน
Inded-Srivijaya FM 02-11 แบบฟอร์มบันทึกจ้างอาจารย์พิเศษ
Inded-Srivijaya FM 02-12 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ (ส่วนราชการ)
Inded-Srivijaya FM 02-13 แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ (ส่วนบุคคล)
Inded-Srivijaya FM 02-14 ตารางสอบ
Inded-Srivijaya FM 02-15 แบบหัวข้อสอบ
Inded-Srivijaya FM 02-16 ใบลงชื่อเข้าสอบ
Inded-Srivijaya FM 02-17 แบบฟอร์มส่งข้อสอบและรับข้อสอบไปตรวจ
Inded-Srivijaya FM 02-18 แบบฟอร์มรับ-จ่ายข้อสอบสำหรับการสอบ
Inded-Srivijaya FM 02-19 แบบรับข้อสอบไปตรวจสำหรับสอบกลาง
Inded-Srivijaya FM 02-20 แบบฟอร์มทำลายข้อสอบ
Inded-Srivijaya FM 02-21 ใบสอนชดเชย
Inded-Srivijaya FM 02-22 ใบสอนแทน
Inded-Srivijaya FM 02-23 ใบแลกคาบสอน
SFM02-01 แผนการสอนรายวิชา
SFM02-02 แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน
SFM02-03 แบบสรุปผลการประเมินการจัดการสอน
SFM02-04 แบบรายงานประเมินการจัดการสอน
SFM02-05 แบบสอบถามการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย
SFM02-06 แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
SFM02-07 แบบ ต1วช
SFM02-08 แบบ ว-1 ช
SFM02-09 แบบ ว-1 ด
SFM02-10 แบบ วจ-1ช
SFM02-11 แบบวจ-2ช
SFM02-12 แบบวจ 1ด
SFM02-13 แบบสัญญารับเงินอุดหนุน
SFM02-14 แผนดำเนินการวิจัย
SFM02-15 สรุปรายงานการใช้จ่าย
SFM02-16 แบบบันทึกการส่งมคอ.3 มคอ.5
SFM02-17 แบบประเมินผลการรายงานการจัดการเรียน-การสอน(บุคคล)

งานการเงิน-พัสดุ

Inded-Srivijaya DF-01 แบบฟอร์มโครงการงบเงินอุดหนุน ง8
Inded-Srivijaya DF-02 แบบฟอร์มโครงการงบรายจ่ายอื่น
Inded-Srivijaya DF-03 แบบฟอร์มโครงการงบรายจ่ายอื่น ง.8
Inded-Srivijaya DF-04 แบบฟอร์มโครงการงบอุดหนุน
Inded-Srivijaya DF-05 แบบฟอร์มครุภัณฑ์
Inded-Srivijaya DF-06 แบบฟอร์มใบประมาณการวัสดุ
Inded-Srivijaya DF-07 แบบฟอร์มการแทงวัสดุชำรุด
Inded-Srivijaya DF-08 แบบฟอร์มรายละเอียดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
Inded-Srivijaya DF-09 แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ป.07
Inded-Srivijaya DF-10 แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ป.08
Inded-Srivijaya DF-11 แบบฟอร์มโครงการงบอุดหนุน ป.10
Inded-Srivijaya DF-12 แบบฟอร์มโครงการงบรายจ่ายอื่น ป.12
Inded-Srivijaya DF-13 แบบ ง.5 สิ่งก่อสร้าง
Inded-Srivijaya DF-14 แบบง.4 ครุภัณฑ์
Inded-Srivijaya DF-15 แบบฟอร์มโครงการงบเงินอุดหนุนน ง.8
Inded-Srivijaya DF-16 ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
Inded-Srivijaya DF-17 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
Inded-Srivijaya DF-18 แบบฟร์อมสรุปแผนโครงการ
Inded-Srivijaya DF-19 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Inded-Srivijaya DF-20 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ผลผลิต วิทย์ และผลผผลิตสังคม
Inded-Srivijaya DF-21 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
Inded-Srivijaya DF-22 ปก
Inded-Srivijaya DF-23 ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 55?
Inded-Srivijaya DF-24 แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ