• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการประจำคณะ

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ

รายนามคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

 

 

กรรมการ

ดร.บุษราคัม ทองเพชร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

กรรมการ

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

     

กรรมการ

ดร.ทรงนคร การนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ

หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กรรมการ

นายสุจริต สิงหพันธุ์

กรรมการ

นายทวิชาติ เย็นวิเศษ

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ

 

กรรมการ

นายพิชิต เพ็งสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์พูนสุข อุดม

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ แก้วพลอย

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ บุญชูวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประพล วิระพรสวรรค์