• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการประจำคณะ

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ

รายนามคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

 

 

กรรมการ

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

กรรมการ

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

  

กรรมการ

ดร.ทรงนคร การนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ

หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กรรมการ

นายสุจริต สิงหพันธุ์

อาจารย์ผู้สอน

กรรมการ

ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

 

กรรมการ

ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ

อาจารย์ผู้สอน

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พูนสุข อุดม

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์

 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย

 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ บุญชูวงศ์

 

เลขานุการ

ดร.บุษราคัม ทองเพชร

อาจารย์ผู้สอน

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางรุ่งนภา   แก้วนวล