• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
   

    ผลิตบุคลากรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและนักถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาชาติ


วิสัยทัศน์

    ผลิตบัณฑิตเป็นครูช่างและนักถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนและสังคม


พันธกิจ


    ผลิตบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมและสร้างงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนและสังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์


    เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะสำหรับทำการสอน การอบรมและการให้ความรู้ทางเทคโนโลยี
    เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีให้มีความรู้ทักษะปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญญหาที่เกิดขึ้นด้วยหลักวิชาการ
    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมความมีระเบียบวินัย สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย


ปณิธาน


    พัฒนาคนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพครูและทางเทคโนโลยี โดยจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ และมีความหวงแหนต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม