• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติคณะ

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552

 

รายนามคณบดี

2552 - 2556        อาจารย์วีระยุทธ จันทรักษา

2557 - 2560        อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา

2561 - ปัจจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์

หลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 

สีประจำคณะ

สีแดงทับทิม
รหัสสีอ้างอิง #990000 

 

ดอกไม้ประจำคณะ

  ดอกทับทิม