• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน  พ.ศ. 2532

โดยเมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน2547 รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ปรับเปลี่ยนให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดยแยกเป็น  9 มหาวิทยาลัยและ ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกาดังนั้น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”

เกิดขึ้นมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2548   ที่มุ่งกระจายอำนาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ

และเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเกิดจากการยุบรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใต้เข้าด้วยกัน 5 สถานศึกษา ได้แก่

    1. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช 

    2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

    3. วิทยาเขตศรีวิชัย 

    4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

    5. วิทยาเขตภาคใต้

          หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันคือ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม  โดยแบ่งส่วนราชการต่างๆ ออกเป็น สำนักงานอธิการบดี/คณะ/สำนักงานวิทยาเขต/ศูนย์/สำนัก/สถาบันฯ และสถานี  และมีการจัดตั้งส่วนงานภายในเพิ่มขึ้น เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ มีหน่วยการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่

       1.สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          มีการจัดการศึกษาในหมวดวิชาชีพครู  และหมวดวิชาเฉพาะ

       2.สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (เปิดสอนปีการศึกษา 2558)

          มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 41 คน มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 1 คน อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 40คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 17  คน ในปีการศึกษา 2560 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรมีนักศึกษาใหม่ จำนวน 268 คน นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,028 คน

          และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 169 คน

 

 สถานที่ตั้ง

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/1
          ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

          

รายนามคณบดี

2552 - 2556        อาจารย์วีระยุทธ จันทรักษา

2557 - 2560        อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา

2561 - ปัจจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 

สีประจำคณะ

สีทับทิม

CMYK (C0 M95 Y0 K0)

RGB (R243 G20 B160)

รหัสสีอ้างอิง #ed2891