• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราว

ประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554

ภาพ ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

      มีหน่วยการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่

       1.สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          มีการจัดการศึกษาในหมวดวิชาชีพครู  และหมวดวิชาเฉพาะ

       2.สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เปิดสอนปีการศึกษา  2555) และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (เปิดสอนปีการศึกษา 2558)

 

    รายนามคณบดี    
                     

2552 - 2556

อาจารย์วีระยุทธ จันทรักษา

 

2557 - 2560

อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา

 

2561 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ 

 

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 

สถานที่ตั้ง

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 2/1
          ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

          

 

สีประจำคณะ

สีทับทิม

CMYK (C0 M95 Y0 K0)

RGB (R243 G20 B160)

รหัสสีอ้างอิง #ed2891