• ภาษาไทย
  • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

 

1. บทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. ปรัชญา (Philosophy)

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม (ระยะ 20 ปี)

    ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง   มหาวิทยาลัยแห่ง“นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง
(Innovative University)

4. พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

5. ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS

มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

R = Responsibility                  

รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

U = Unity                   

เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

T = Technology and Innovation                  

ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

S = Shining Wisdom     

รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

6. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

7. อัตลักษณ์ (Identity)

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

8. เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

9. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกำหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้

สงขลา                         การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รัตภูมิ                          การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

ตรัง                            การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่     การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

นครศรีธรรมราช ขนอม               การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

2. ภารกิจใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

1. Input  ตัวป้อน

1.1  กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)

1.2  กลุ่มบุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา

2. Process  สร้าง Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1  การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน

- นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)

- การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

- การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

2.2  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) เพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

2.3  การบริการวิชาการ (Social Engagement Platform) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม

2.4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน

2.5  การบริหารจัดการ (Modern Organization Management Platform) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

 

3. Output     

นักปฏิบัติมืออาชีพ

 

4. Outcome  

กำลังคนมีมาตรฐานระดับสากล ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับสูง

5. Impact 

5.1  มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประชาคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

5.2  ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเพิ่มขึ้น

6. เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่
 2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 3. พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

8. Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่  

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดแนวคิด Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่ จำนวน 5 แนวคิด        7 Platforms ดังนี้

1) แนวคิดด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 Platforms ดังนี้

 • นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)
 • การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)
 • การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

2) แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

 • การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

3) แนวคิดด้านการบริการวิชาการ

 • การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

4) แนวคิดด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 • วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

5) แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร

 • การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)