• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์

1. บทบาทหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564

1. ปรัชญา (Philosophy)

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

2. ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

 

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา

และนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

 

4. พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

        2.1 ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี

              คุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม

        2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้

        2.3 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

        2.4 อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 

5. ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS

มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

R = Responsibility                  

รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

U = Unity                   

เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

T = Technology and Innovation                  

ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

S = Shining Wisdom     

การจัดการศึกษาแลการสร้างเครือข่าย รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของไทย

 

6. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

 

7. อัตลักษณ์ (Identity)

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

 

8. เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

 

9. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

10. เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. เป็นองค์กรสมัยใหม่

2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเป้าหมายของประเทศ

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

12. Plateform  

1. นวัตกรรมการศึกษา(RUTS Education Innovation Platform)

2. การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)

3. การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Braning Platform)

4. สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

5. การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

6. วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

7. การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)

 

13. เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ

แผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ

1. บุคลากรสายวิชาชีพและนักเทคโนโลยีมืออาชีพระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม