• ภาษาไทย
    • English

♦ บุคลากรสายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ :08 - 7885 - 0060
E - Mail address : thanat.n@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 5372 - 6400
E - Mail address : janthothai.j@gmail.com

 

► สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม : หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ