• ภาษาไทย
    • English

♦ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 4963 - 3240
E - Mail address : piya.p@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 6994 - 9008
E - Mail address : chaiya.t@rmutsv.ac.th
ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 1478 - 0680
E - Mail address : songnakorn@hotmail.com
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 8399 - 1917
E - Mail address : monthanan.w@rmutsv.ac.th
นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 0693 - 1449
E - Mail address : angool.n@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 5102 - 9374
E - Mailaddress : wasana.b@rmutsv.ac.th
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 1047 - 1787
E - Mailaddress : chareefah.h@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 2438 - 9951
E - Mailaddress : wimon.b@rmutsv.ac.th
นายกฤษฎา คงพูน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 5441 - 0956
E - Mailaddress : kritsada.krmutsv.ac.th