• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะ

 รายนามผู้บริหารคณะ

          1. คณบดี

          2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

          3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

          4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

          5. หัวหน้าสาขาครุศาสต์อุตสาหกรรม

          6. หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          7. หัวหน้าสำนักงานคณบดี

        


 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

         การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561

           เอกสารระเบียบวาระการประชุม

           รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561

 

         การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2561

           เอกสารระเบียบวาระการประชุม

             รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561


 การประชุมบุคลากรประจำคณะ

         การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2561

           ระเบียบวาระการประชุม

           Power Point