• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะ

รายนามผู้บริหารคณะ

ประธานกรรมการ

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

         

 

ดร.บุษราคัม ทองเพชร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ดร.ทรงนคร การนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

     

ผศ.ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ

หัวหน้าสาขาครุศาสต์อุตสาหกรรม

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายอนุกูล   นันทพุธ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี