• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะ

รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหารคณะ

รายนามคณะกรรมการผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

         

 

กรรมการ

ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ดร.ทรงนคร การนา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

กรรมการ

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

     

กรรมการ

ผศ.วิมล  บุญรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้

กรรมการ

นายกฤษฎา  คงพูน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

ผศ.ทวิชาติ  เย็นวิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

     

กรรมการ

นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการ

ผศ.ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ

หัวหน้าสาขาครุศาสต์อุตสาหกรรม

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     

กรรมการ

นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

กรรมการ

นายอรุณ  สุขแก้ว

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

กรรมการ

ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

     

กรรมการ

นายจักรพงษ์  จิตต์จำนงค์

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม

กรรมการ

นางรุ่งนภา   แก้วนวล

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

กรรมการ

นายเอกศักดิ์  สงสังข์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

     

เลขานุการ

นายอนุกูล   นันทพุธ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี

หัวหน้างานบริหารและวางแผน