• ภาษาไทย
    • English

"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร"

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร"  รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรเป็นหมวดที่มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 
.**************** รับจำนวนจำกัด 70 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 เมษายน 2561 *****************