ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : ตรวจครุภัณฑ์สโมสรนักศึกษา
เลขที่หนังสือ :
คำสั่ง : มอบศุภกฤตดำเนินการ
ผู้ปฏิบัติงาน :
ผู้สั่ง : นายเอกศักดิ์ สงสังข์
วันกำหนดส่ง : 2020-07-15
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สถานะ : กำลังดำเนินงาน