ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
เลขที่หนังสือ : อว (วก) 0655/36
คำสั่ง : มอยงานวิชาการ นางสาวจุฑาทิพย์ดำเนินการ
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
ผู้สั่ง : นางรุ่งนภา แก้วนวล
วันกำหนดส่ง : 2020-03-19
ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานะ : เสร็จสิ้น