ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : ขอส่งคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา รับตรงอิสระ 2563
เลขที่หนังสือ : อว 0655.30/291
คำสั่ง : มอบงาานวิชาการ นางสาวจุฑาทิพย์ ดำเนินการ
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
ผู้สั่ง : นางรุ่งนภา แก้วนวล
วันกำหนดส่ง : 2020-03-17
ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานะ : เสร็จสิ้น