ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : แนวทางการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุกมศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2
เลขที่หนังสือ : อว 0655.13/290
คำสั่ง : มอบงานวิชาการ นางสาวจุฑาทิพย์ ดำเนินการแจ้งให้ทุกหลักสูตรพิจารณา
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
ผู้สั่ง : นางรุ่งนภา แก้วนวล
วันกำหนดส่ง : 2020-03-17
ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานะ : เสร็จสิ้น