ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : ขยายวิจัยครั้งที่ 2
เลขที่หนังสือ : -
คำสั่ง : มอบงานวิจัย นางรุ่งนภา ดำเนินงาน
ผู้ปฏิบัติงาน : นางรุ่งนภา แก้วนวล
ผู้สั่ง : นางรุ่งนภา แก้วนวล
วันกำหนดส่ง : 2020-03-16
ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานะ : เสร็จสิ้น