ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : ขอแจ้งรายชื่อการอนุมัติขอผ่อนผันทหาร 2563
เลขที่หนังสือ : อว 0655.20/233
คำสั่ง : มอบศุภกฤต ดำเนินการ
ผู้ปฏิบัติงาน :
ผู้สั่ง : นายเอกศักดิ์ สงสังข์
วันกำหนดส่ง : 2020-03-20
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สถานะ : เสร็จสิ้น