ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
666

อว 0655.17/71

ขอนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-06

นางสาวอัญชลี

0

 
665

อว 0655.17/77

ขอเชิญประชุม Conference เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-06

นางสาวอัญชลี

0

 
664

จัดเตรียมงานโครงการปัจฉิมนิเทศ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-02-20

0

 
663

จัดเตรียมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-10

-2

 
662

อว 0655.01/70

ขอเชิญประชุมหารือเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบภาษาอังกฤษและขอรายชื่อผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-27

นายสุขรัฐจิต

-182

 
661

-

ขอถอดไฟฉุกเฉินเพื่อตรวจเช็ค

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-20

นางสาวภาวดี

0

 
660

อว 0655.19/75

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-27

นางสาวฤทัยรัตน์

8

 
659

อว 0655.17/32

การดำเนินการจ้างออกแบบ จำนวน 5 รายการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-21

นางสาวภาวดี

-217

 
658

-

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานคณบดี

2020-02-06

นางสาวฤทัยรัตน์

-1

 
634

คอ.005/2563

ขอแจ้งพื้นที่ชำรุด บริเวณ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-11

นางสาวภาวดี

4

 
633

อว (วก) 0655/13

กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 3/2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-02-04

นางสาวจุฑาทิพย์

-23

 
632

อว 0655.13/101

ผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-02-27

นางสาววรวลัญช์

-211

 
631

25/2563

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-01-31

นายชนาธิป ลีนิน

-27

 
630

อว 0655.20/65

รับรองรายงานการประชุมงานด้านพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-28

4

 
629

อว 0655.16/52

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตัดชุดครุย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-08

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-4

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>