ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
695

อว 0655.20/233

ขอแจ้งรายชื่อการอนุมัติขอผ่อนผันทหาร 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-20

-13

 
694

อว 0655.20/224

ขอส่งประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น จากการแข่งขันกีฬาราชมงคล ครั้งที่ 36

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-20

-13

 
693

อว 0655.20/225

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนชายแดนใต้ 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-04-30

-28

 
692

อว 0655.20/232

ขอแจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ. 1/2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-05-17

-11

 
687

-

จัดทำกระบวนการสอบปลายภาค 2/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-16

นางสาวสิริอร

0

 
686

อว 0655.19/145

ขอแจ้งพื้นที่ชำรุด บริเวณ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-04-20

นางสาวฤทัยรัตน์

5

 
685

อว 0655.18/55

ขอแจ้งกำหนดการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-04-16

นางสาวอัญชลี

1

 
675

-

รายงานประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานคณบดี

2020-03-13

นางสาวจุฑาทิพย์

-39

 
674

อว 0655.18/49

แจ้งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ พื้นที่สงขลา

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-04-17

นางสาวอัญชลี

2

 
672

อว 0655.16/162

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 77 ประจำเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-20

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

14

 
671

อว 0655.13/216

รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 2562 เนื่องจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-04

นางสาวจุฑาทิพย์

-9

 
670

คอ 018/2563

ขอความอนุเคราะห์ขอรายละเอียดการใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะครุศาสตร์ฯ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-02

นางสาวอัญชลี

5

 
668

แจ้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขงานชั้น 5

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-03

นางสาวภาวดี

-43

 
669

แจ้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขงานชั้น 5

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-04-02

นางสาวภาวดี

27

 
667

ขอถอดไฟฉุกเฉินเพื่อตรวจเช็ค

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-03-20

นางสาวภาวดี

14

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>