ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
96

ศธ 0584.19/115

การประชาสัมพันธ์หนังสือผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-21

นางสาวฤทัยรัตน์

1

 
95

ศธ0584/1358

แจ้งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-21

นางสาวอัญชลี

-674

 
94

-

ทำหนังสือแจ้งปรับแก้ตารางสอน อาจารย์ทั้ง2สาขาเพื่อสาขาจะนำไปเบิกค่าสอน ไปยัง สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-19

นางสาวตวงรัก

-2

 
93

-

ทำหนังสือขอใช้รถบัสทหารเรือเพื่อไปแข่งขันสัปดาห์วิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-20

นางสาวตวงรัก

-1

 
92

ศธ 0584.20/1037

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมโครงการสืบทอดประเพณีลอยกระทง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-22

นายเอกศักดิ์

3

 
91

ศธ 0584.34/125

ขอความอนุเคราะห์ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-23

นายเอกศักดิ์

0

 
90

ศธ 0584.20/1034

ขอแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกชดเชยภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-12

นายเอกศักดิ์

-3

 
89

-

สำรวจผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี และวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-09

นางสาวตวงรัก

-3

 
88

-

ทำหนังสือส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-12

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
87

-

ทำหนังสือส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-12

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
86

ศธ 0584.20/1012

ทุนการศึกษา บ. สงขลาเมอร์เมดโฮเทล จำกัด

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-19

นายเอกศักดิ์

0

 
85

ศธ0584/1318

แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-16

นางสาวอัญชลี

0

 
84

ศธ 0584.01/286

ส่งว่าระประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-07

นางสาวฤทัยรัตน์

-7

 
83

ศธ0584.23/-

เสนอร่างตัวบ่งชี้ีตามพันธกิจหลักในการดำเนินการของหน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-09

นางสาวสิริอร

-3

 
82

-

ทำหนังสือขออนุมัติโครงการ pre-teaching นอกแผน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-05

นางสาวจุฑาทิพย์

-2

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>