ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
111

-

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2561

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-28

นางสาวฤทัยรัตน์

-1

 
110

ศธ 0584.20/1062

การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-28

นายเอกศักดิ์

-5

 
109

ศธ 0584.24/944

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รางวัล สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-12

นางสาวจุฑาทิพย์

6

 
108

สน.คท 089/2561

ขออนุญาตดำเนินโครงการวันสถาปนาและเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-21

นายเอกศักดิ์

-644

 
107

งบ 266/2561

สำรวจรายชื่อคณาจารย์เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-26

นางสาววรวลัญช์

-3

 
106

งบ 266/2561

สำรวจรายชื่อคณาจารย์เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-26

นางสาวปาณิสรา

-3

 
105

ศธ0584.19/993

สำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-10

นางสาววรวลัญช์

-624

 
103

ศธ0584.19/993

สำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-10

นางสาวปาณิสรา

-624

 
104

ศธ0584.19/993

สำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-10

นางสาวปาณิสรา

-624

 
102

-

จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-29

นางสาวฤทัยรัตน์

3

 
101

-

ส่งเกรดนักศึกษา 1/2561 (ให้ผู้ปกครอง)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-23

นางสาวปาณิสรา

2

 
100

ศธ 0584.20/1044

ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ชายและหญิง) เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-02

นายเอกศักดิ์

10

 
99

-

ส่งเกรดนักศึกษา 1/2561 (ให้ผู้ปกครอง)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-11-23

นางสาววรวลัญช์

-5

 
98

-

ส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งทีี่ 5/2561

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-11-21

นางสาวฤทัยรัตน์

-2

 
97

สน.คท 0588/2561

ขออนุญาตดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-14

นายวีระศักดิ์

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>