ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
770

อว (วก) 0655/55

กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-08-12

นางสาวสิริอร

-44

 
769

อว 0655.17/326

ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุคงเหลือ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-07-31

นางสาวภาวดี

-56

 
768

อว 0655.01/521

ขอติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-08-28

นางสาวอัญชลี

-28

 
767

อว (วก) 0655/88

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-07-21

นางสาวสิริอร

1

 
766

-

จัดทำหนังสือ ขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่ร่วม MOU

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-07-22

นางสาววรวลัญช์

-65

 
765

อว 0655.17/322

ส่งรายงานการพัสดุชำรุด-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-08-10

นางสาวภาวดี

0

 
764

สน.คท.028/2563

ขออนุญำตปรับปรุงพื้นที่สำนักงำนสโมสรนักศึกษำ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-25

 
763

สน.คท.027/2563

ขออนุมัติใช้เงินและขออนุญาตดำเนินโครงการ พัฒนาสำนักงานสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาสู่การทำงานที่เป็นเิลศ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-25

 
762

บันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-21

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-35

 
761

บันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-13

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-43

 
760

บันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการปฐมนิเทศ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-07

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-49

 
759

อว 0655.20/414

ขอส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-31

นางสาวฤทัยรัตน์

-56

 
758

ทำบันทึกขออนุมัติเบิกทุนการศึกษา 1/2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-24

-63

 
757

เตรียมหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-27

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-60

 
756

ติดต่อประสานงานวิทยากรโครงการขยะทะเล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-20

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>