ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
218

นร 0216.01/ว592

ขอเชิญส่งนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-15

นายเอกศักดิ์

2

 
217

สจป.สอธ.015/2562

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-22

นายเอกศักดิ์

-553

 
216

ศธ 0521.1.13/073

ขอความอนุเคราะห์เข้าจัดบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทุนการศึกษา และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-29

นายเอกศักดิ์

-546

 
215

ศธ 0584.20/175

ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-13

นายเอกศักดิ์

2

 
214

ศธ 0584.20/181

ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-09

นายเอกศักดิ์

1

 
213

ศธ 0584.20/180

ขอความร่วมมือจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-16

นายเอกศักดิ์

8

 
212

สน.คท.013/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการกล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 8 เพื่อส่งใชเงินยืม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-05

นายวีระศักดิ์

1

 
211

สน.คท.014/2562

ขอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งใช้เงินยืม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-05

นายเอกศักดิ์

1

 
210

สน.คท. 015/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 2 เพื่อส่งใช้เงินยืม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-05

นายเอกศักดิ์

1

 
209

สน.คท.012/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมเตรีบมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 (ประชุมครั้งที่ 5/2561) เพื่อส่งใช้เงินยืม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-03

นายวีระศักดิ์

26

 
207

ศธ 0584.19/166

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-15

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
208

ศธ 0584.19/166

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-15

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
206

สน.คท.011/2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งมอบงาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-08

นายเอกศักดิ์

8

 
205

สธ 0584.30/168

ขอเชิญปรระชุม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-06

นางสาวฤทัยรัตน์

6

 
203

ศธ0584.21/77

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่72 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-15

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

-17

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>