ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
277

ศธ 0584.13/768

ส่งเอกสารชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-03

นางสาวจุฑาทิพย์

10

 
278

ศธ 0584.13/768

ส่งเอกสารชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-03

นางสาวจุฑาทิพย์

10

 
276

ศธ 0584.13/764

แจ้งการส่งผลการเรียนประภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-23

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
275

ศธ 0584.13/765

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-23

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
274

ศธ 0584.11/266

แจ้งโอนงบ ประมาณโครงการ อพ.สธ. งวดที่ 2 ไปยังหน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-24

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
273

ศธ 0503(5)/ว557

ขอความอนุเคราะห์จัดทำหลักฐานประกอบการเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-30

นางรุ่งนภา

-484

 
272

-

ดำเนินการจ้างอาจารย์พิเศษ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-14

นางสาวจุฑาทิพย์

-469

 
271

ศธ 0584.20/362

ขอส่งสำเนาประกาศ มทร.ศรีวิชัย และขอแจ้งการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-05-31

1

 
270

ศธ 0584.20/367

ขอส่งแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงิน กยศ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-05-31

1

 
269

ศธ 0584.20/364

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-05-17

-109

 
268

ศธ 0584.11/247

ขอส่งแบบสำรวจ ตอบรับการเข้าร่วมงานสำหรับหน่วยงานระดับคณะฯในสังกัด มทร.ศรีวิชัยในงาน มหกรรมวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-15

นางรุ่งนภา

-3

 
266

งบ 073/2562

แจ้ง 2 สาขา ส่งข้อเสนอโครงการเงินรายได้ 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-16

นางรุ่งนภา

-14

 
267

งบ 073/2562

แจ้ง 2 สาขา ส่งข้อเสนอโครงการเงินรายได้ 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-16

นางรุ่งนภา

-14

 
265

ศธ 0584.11/239

แจ้ง 2 สาขา ส่งบุคลากรพร้อมแผนบูรณาการเข้าร่วมโครงการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-13

นางรุ่งนภา

-1

 
264

ศธ 0584.21/207

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 73 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-05-24

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

2

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>