ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
309

-

ทำหนังสือแจ้ง 2 สาขา ทบทวนการส่ง มอค.5 และวางแผนการดำเนินงาน มคอ.6

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-04

นางสาวสิริอร

-6

 
308

อว 0655.13/829

ส่งแฟ้มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-31

-4

 
307

สม 098/2562

ขอส่งผลการปรับแผนการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-04

0

 
306

อว 0655.13/819

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-04

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
305

อว 0655/505

ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-04

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
304

133/2562

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบทางไกล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-04

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
303

อว 0655/2562

แจ้งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-05

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
302

-

จัดทำค่ำสั่งเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับ มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-04

นางสาวจุฑาทิพย์

5

 
301

อว 0655.13/807

ขอส่งคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบที่ 4

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-30

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
300

-

จัดทำคำสั่ง ยกร่างหลักสูตร อสบ.

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-31

นางสาวสิริอร

-483

 
299

อว(วก)0655/63

กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 5/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-10

นางสาวสิริอร

12

 
298

-

ส่งแบบตอบอาจารย์ อรุณ สุขแก้ว เข้าร่วมงานเป็นเจ้าภาพแข่งหุ่นยนต์ แกรมม่าโกล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-05-29

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
297

-

ทำหนังเสือเชิญอธิการและรองอธิการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานกับ บริษัท แกรมม่าโกล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-14

นางสาวจุฑาทิพย์

-469

 
296

-

ทำหนังเสือเชิญอธิการและรองอธิการฝ่ายวิชาการ ข้าร่วมงานกับ บริษัท แกรมม่าโกล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-14

นางสาวฤทัยรัตน์

-469

 
295

-

ส่งรายชื่อนักศึกษา จำนวน 70 คน เข้าร่วมช่วยงานกับ บริษัท แกรมม่าโกล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-30

นางสาวจุฑาทิพย์

-453

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>