ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
370

ค.อท.228/2562

ขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

-1

 
369

อว 0655/603

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-02

0

 
368

อว 0655/598

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

-1

 
367

249/2562

ขอเชิญประชุมหารืิอโครงการ GSB Innovation Club ประจำปี 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

-1

 
365

อว 0655.13/970

ขอส่งสำเนาหนังสือขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 1

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

-1

 
366

อว 0655.13/970

ขอส่งสำเนาหนังสือขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 1

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

-1

 
364

150/2562

ขอเชิญจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

-1

 
363

อว 0655.11/358

การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 2564

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-10

นางรุ่งนภา

-443

 
362

13/2562

ขอส่งคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-27

0

 
361

/2562

ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ Otop

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-27

0

 
360

อว 0655.11/356

ขอสำรวจการส่งผลงานเข้าร่วมจัดงานมหกรรมวิจัย 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-01

นางรุ่งนภา

-1

 
359

อว 0655.01/183

แจ้งกำหนดการประชุมและกำหนดส่งวาระการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2562 (เดือนกรกฎาคม 2562)

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-07-02

นางสาวฤทัยรัตน์

1

 
357

อว.0655.21/286

ขอความอนุเคราะะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาล้ัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับ ที่ 74 ประจำเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-08-02

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

0

 
358

อว.0655.21/286

ขอความอนุเคราะะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาล้ัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับ ที่ 74 ประจำเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-08-13

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

0

 
356

อว 0655.23/70

แจ้งดาวโหลดเอกสาร ปวส

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-26

นางสาวสิริอร

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>