ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
416

อว 0655.23/213

แจ้งดาวโหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-03

นางสาวสิริอร

-1

 
415

อว วก 0655/114

กำหนดเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร ศรีวิชัย 8/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-06

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
414

อว0655.17/463

ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุคงเหลือประจำปี 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-08-13

นางสาวภาวดี

0

 
413

v; 0655.13/1169

ขอความอนุเคราะห์ส่ง มคอ7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (หลักสูตร TQF) 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-08-20

นางสาวสิริอร

-11

 
412

อว (วก) 0655/92

กำหนดเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร ศรีวิชัย 7/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-08-09

นางสาวสิริอร

-4

 
411

อว0655/736

รายงานผลดำเนินโครงการภายใต้ Qick win

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-30

-2

 
410

อว 0655/737

รายงานผลดำเนินโครงการภายใต้ Qick win

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-30

-2

 
409

อว 0655.13/1118

รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-24

-2

 
408

อว 0655.13/1091

รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง Speexx

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-08-09

8

 
406

อว0655.23/129

ประชาสัมพันธ์และดาวโหลดประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-23

นางสาวสิริอร

-3

 
407

อว0655.23/129

ประชาสัมพันธ์และดาวโหลดประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-23

นางสาวสิริอร

-3

 
405

อว 0655/700

แจ้งจัดทำประชาพิจารย์ คู่มือ 5 ส

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-26

นางสาวสิริอร

-6

 
404

อว 0655.13/1104

ส่งสำเนาพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-24

นางสาวสิริอร

-8

 
403

อว 0655/1065

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่ออาจารย์หัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-23

-9

 
402

อว0655/683

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-15

-3

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>