ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
462

อว 7201/ว1379

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-04

นางรุ่งนภา

-3

 
461

-

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรสาขาและคำสั่งบุคลากรภายในสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

2019-10-10

นางสาวฤทัยรัตน์

-18

 
460

C190902148

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากสมาคมธุรกิจการค้าประเทศไทย (ภาคใต้) - ใต้หวัน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-09

0

 
459

-

แจ้งจัดทำคำสัง ป.โท

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-08

นางสาวจุฑาทิพย์

8

 
458

-

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562

สำนักงานคณบดี

2019-10-08

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
457

อว 0655.13/

แจ้งประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-24

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
456

ทป 108/2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ขอส่งแผนการรับนักึกษาใหม่ 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-23

นางสาวจุฑาทิพย์

-2

 
455

ทป.107/2562

ขอส่งรายวิชา ปิโตรเลียม 2/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-20

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
454

ทป.109/2562

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน 2/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-20

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
453

อว 0653.27/209

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-20

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
452

อว 6800/ว5880

ขอเชิญเข้าร่วมเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-18

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
450

อว 0655.20/758

ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-30

3

 
451

อว 0655.20/758

ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-30

3

 
449

อว 0655.20/759

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-17

1

 
448

อว 0655.20/751

ทุนการศึกษาสโมสรโรตารีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-20

-4

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>