ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
477

อว 0655.30/1610

รายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษษต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-09

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
476

สน.คท. 064/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่เพื่อส่งใช้เงินยืม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-07

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
475

สน.คท.063/2562

ขอรายงานผลในการจัดกิจกรรม IED SAFE ZONE

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-07

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
474

อว 0655.20/864

ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-18

8

 
472

อว 0655/1001

ขอส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-07

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
473

อว 0655/1001

ขอส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-07

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
471

อว 0655.09/1588

ขอส่งสำเนารายชื่อผู้ปฏิบัติงานการจัดสอบ RMUTSV TEST ครั้งที่ 2 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-07

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
470

อว 0655.34/247

ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-08

1

 
469

อว 0655.20/811

ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-04

1

 
468

229/2562

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดนิทรรศการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-04

นายชนาธิป ลีนิน

-3

 
467

อว (วก) 0655/133

กำหนดเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร ศรีวิชัย 9/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-18

นางสาวจุฑาทิพย์

9

 
466

อว 0655.30/534

รายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน งบ 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-31

นางรุ่งนภา

2

 
465

อว 8205.02/719

ขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (รายนายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-04

นางสาวจุฑาทิพย์

-3

 
464

245/2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงปฏิบัติการบริหารด้านทรพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-15

นายชนาธิป ลีนิน

8

 
463

-

แจ้งกำหนดการอบรมในหัวข้อ การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-02

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>