ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
803

ขอเปิดบัญชีเงินฝากสมาคมสิษย์เก่าฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

-8

 
802

ฝึกซ้อมนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-25

1

 
801

2563/134

ขอเชิญอาจารย์และขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Ruts Boot Camp

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-08-20

0

 
800

อว 0655.20/461

ขอส่งสาเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

-25

 
799

อว 0655.20/462

ขอหลักฐานการชาระค่าเล่าเรียน นักศึกษาทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (รายใหม่) ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-19

0

 
798

อว (วก) 0655/100

กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-09-11

นางสาวสิริอร

-14

 
797

อว 0655.34/94

ขอติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (ระดับคณะ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-28

-28

 
796

อว 0655.20/441

ขอประชาสัมพันธ์ขยายกรอบระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ และยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

-25

 
795

อว 0655.20/447

ขอความร่วมมือรับสมัครนักศึกษาเป็นอาสาสมัครฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-12

-1

 
794

-

กรอกข้อมูล นักศึกษาแรกเข่้า ตั้งแต่ปี 2559-2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-08-11

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
793

จัดทำข้อมูลและเตรียมหลักฐาน ประกันคุณภาพ 1.5 การบริการนักศึกษา และ 4.1 ทำนุฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-13

0

 
792

มอค. 2 non degree

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-08-10

นางสาวภารดี

-2

 
791

จัดทำข้อมูลและเตรียมหลักฐาน ประกันคุณภาพ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-13

0

 
789

มอค. 2 non degree

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-08-10

นางสาวภาวดี

-46

 
790

มอค. 2 non degree

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-08-10

นางสาวภาวดี

-46

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>