ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
492

จัดทำ PowerPoint ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-16

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

1

 
491

อว0655/1034

แจ้งจัดทำคำเสนอขอโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเชิญประชุม

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-28

นางสาวอัญชลี

-2

 
490

อว0655.16/782

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน กันยายน 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-18

นางสาวอัญชลี

3

 
489

อว0655.17/608

ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-31

นางสาวภาวดี

-18

 
488

สม 143/2562

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะด้านภาภษษต่างประเทศ 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-17

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
487

อว0655/1036

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-21

นางสาวอัญชลี

-3

 
486

อว 0655.20/846

ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1185/2562 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักกีฬาดำเนินการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-27

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

2

 
485

อว 0655.13/1583

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-25

นางสาวจุฑาทิพย์

3

 
484

อว 0655.13/1586

ขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-11

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
483

อว 0655.13/1584

ส่งสำเนามติที่ประชุมสภามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-11

นายอนุกูล

-5

 
482

สน.คท.067/2562

สน.คท.067/2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-10

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
481

สน.คท 065/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย เพื่อส่งใช้เงินยืม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-10

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
480

อว 0655.20/837

ขอแจ้งกำหนดเปิดระบบการกู้ยืม กยศ 2/2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-31

2

 
479

งพ 110/2562

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-09

1

 
478

อว 0655.30/1567

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-09

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>