ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
522

สน คท 071/2562

ขออนมุติใช้เงินและขออนุญาตดำเนินโครงการแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 3

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

3

 
521

อว 0655.13/1689

ขอส่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-01

นางสาวจุฑาทิพย์

2

 
520

สม.148/2562

ชี้แจงเรื่องการไม่คุมสอบกลางภาค ราย อ.เอกญา แววภักดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-08

นางสาวจุฑาทิพย์

7

 
518

ทป.123/2562

ขอส่งผลการสำรวจรายวิชาการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-31

นางสาวจุฑาทิพย์

2

 
519

ทป.123/2562

ขอส่งผลการสำรวจรายวิชาการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-31

นางสาวจุฑาทิพย์

2

 
517

ค.อท.302/2562

ขอเลื่อนสอบวิชา การเขียนแบบสำหรับอุตสาหกรรทปิโตรเลียม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-30

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
516

ค.อท.301/2562

ส่งรายงานผลสอบสมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-12-13

นางสาวจุฑาทิพย์

-287

 
515

คอ 083/2562

ขอส่งผลการสำรวจรายวิชาการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-31

นางสาวจุฑาทิพย์

2

 
514

ขอส่งผลการสำรวจรายวิชาการสอนในหมวดศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-29

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
513

-

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2562

สำนักงานคณบดี

2019-11-01

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
512

อว (วก) 0655/148

กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 10/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-11

นางสาวจุฑาทิพย์

10

 
510

อว 0655.13/1670

ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-04

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
511

อว 0655.13/1670

ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-04

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
509

ค.มท. 103/2562

ส่งอาจารย์เข้าฝึกทักษะ อ.สุจริต

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-29

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
508

ทอ 093/2562

ดำเนินการจัดสอบ IC3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-29

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>