ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
537

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อนักศึกาาในการเรียนรายวิชา ภาษาอั

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

0000-00-00

นางสาวฤทัยรัตน์

-738049

 
534

อว 0655.13/1734

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-28

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
533

อว 0655.13/1714

รายงานสรุปผลการดำเนินการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-07

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
532

อว0655/1079

แจ้งจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-11-08

นางสาวอัญชลี

-10

 
531

อว0655/1081

แจ้งจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-11-22

นางสาวอัญชลี

-267

 
530

ทป 128/2562

ขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-15

3

 
529

อว 0655.09/1753

อนุญาตจัดสอลบวัดระดับความสามรถทางภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-07

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
528

อว 0655.13/1728

ขอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-07

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
527

อว 0655.20/907

ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของเด็กและเยาวชน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-15

3

 
526

เคลียร์ไปราชการ ของ นายกสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-244

 
525

อว 0655.20/906

ขอส่งแบบยืนยัน จำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 1/62

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-26

52

 
524

อว 0655.13/1702

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษา1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-04

นางสาวจุฑาทิพย์

3

 
523

อว 0655.20/901

ขอส่งสำเนาหนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-17

นางสาวฤทัยรัตน์

-272

 
522

สน คท 071/2562

ขออนมุติใช้เงินและขออนุญาตดำเนินโครงการแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 3

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

3

 
521

อว 0655.13/1689

ขอส่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-01

นางสาวจุฑาทิพย์

2

 
version 2.0
Total 721 Record : 49 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] Next>>