ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
566

อว 0655/1159

การจัดทำโครงการ Quick win project ด้านการจัดการศึกษา งบ 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-22

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
567

อว 0655/1159

การจัดทำโครงการ Quick win project ด้านการจัดการศึกษา งบ 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-22

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
565

งบ 221/2562

ขอแจ้งการดัดแปลงอาคารและใช้งานอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-12-03

นางสาวฤทัยรัตน์

-10

 
564

อว0655.17/678

ขอความอนุเคราะห์สอบทานรายการครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-11-18

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
563

อว 0655.34/275

ขอเชิญประชุมหารือโครงการ Quick Win Project ปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-19

-1

 
562

-

หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 2564

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-12-06

นายชนาธิป ลีนิน

7

 
561

สน คท 075/2562

ขออนุมัติใช้เงินและขออนุญาตดำเนินโครงการ ครุศาสตร์เกมส์ และยืมเงิน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-30

-239

 
560

-

จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้เข้าร่วม Cop

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-14

นายชนาธิป ลีนิน

-13

 
558

-

จัดทำหนังสือนำรายวิชาฝึกงานและฝึกสอนเข้าสู่กองทุสหกิจศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-19

นางสาววรวลัญช์

-311

 
559

-

จัดทำหนังสือนำรายวิชาฝึกงานและฝึกสอนเข้าสู่กองทุสหกิจศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-19

นางสาววรวลัญช์

-311

 
557

-

จัดหนังสือรับรองหลักสูตรไปยังคุรุสภา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-12-13

นางสาวจุฑาทิพย์

-287

 
556

-

ขอเชิญประชุมทบทวนแผนการรับนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-11-14

นางสาวจุฑาทิพย์

-6

 
555

อว 0655.20/930

ขอแจ้งกำหนดการส่งใบลงทะเบียนเรียน นักศึกษา กยศ และ กรอ รายเก่าเลื่อนระดับชั้น รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2/62

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-01

-299

 
554

กก 0514/ว65

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการศึกษา ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่2/2562)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-30

-300

 
553

อว 0655/1136

ขอความร่วมมือคัดเลือกประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-20

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>