ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
598

อว 0655.20/1010

ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันอบุัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-31

4

 
597

อว 0655.34/288

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คิดบวกดี สร้างสรรค์นาฏศิลป์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-13

2

 
596

อว 0655.20/1006

การรับสมัครทุนโครงการอุดมศึกษาฯ 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-20

-3

 
595

อว 0655/1250

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนและประสานงานนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-12

3

 
594

อว 0655.20/1016

การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-17

0

 
593

ทอ 105/2562

ขอนุมัติเบิกภาระงานสอนอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-12-06

นางสาววรวลัญช์

-34

 
592

สคล 0782/2562

ขอจัดกิจกรรมแนะนำกลุ่มธุรกิจไทยออยล์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-25

2

 
590

-

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2562

สำนักงานคณบดี

2019-12-11

นางสาวฤทัยรัตน์

-1

 
589

อว 0655/1230

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-12-04

นางสาวจุฑาทิพย์

5

 
588

อว 0655/1231

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 1 ฉบับ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-12-02

นางสาวจุฑาทิพย์

3

 
587

อว0655.09/1819

ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 1 ชั้น 9 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-12-13

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

0

 
586

อว0655.21/567

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจัดทำจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 76 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-12-27

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

0

 
585

อว 0655.20/990

ขอส่งสัญญาและแบบลงทะเบียน/แบบยืนยัน จำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-30

-2

 
584

อว 0655/1211

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมงานด้านพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-12-03

-1

 
583

อว 0655.20/991

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด กรมการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-11-30

-2

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>