ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
628

อว 0655.20/67

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคโลหิต

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-30

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
627

อว 0655.18/10

แจ้งจัดทำความเชื่อมโยงข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-19

นางสาวอัญชลี

-1

 
626

อว 0655.17/9

ขอให้จัดส่งรายการพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2)

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-07

นางสาวฤทัยรัตน์

0

 
625

อว 0655.17/3

พิจารณาทบทวนกิจกรรามและผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี งปม.2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-02-07

นางสาวอัญชลี

0

 
624

อว 0655.05/63

ขอส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ปีที่ 13

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-31

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
623

ค.มท.004/2563

ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-31

1

 
622

สน.คท 004/2563

ขออนุมัติใช้เงินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-31

1

 
621

อว 0655.30/76

นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน 2/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-01-17

นางสาวจุฑาทิพย์

-3

 
620

อว 0655.20/27

ขอส่งคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่3/2563 พร้อมแจ้งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ตะวันออกเกมส์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-29

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

5

 
619

ดำเนินจัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-14

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-2

 
618

จัดบูธและการแสดงงานวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-1

 
617

อว 0655.20/31

ขอส่งสำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 2/2563 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักกีฬาดำเนินการฝึกซ้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ตะวันออกเกมส์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-29

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-1

 
616

อว 0655.20/22

ขอความร่วมมือแจ้งนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-01-18

1

 
615

จัดบูธและการแสดงงานวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-01-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-254

 
614

อว 0655.30/78

แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-01-30

นางสาวจุฑาทิพย์

-28

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>